English

KODEKS
ETYCZNY

 

Wstęp

Kodeks postępowania etycznego i etyki w biznesie spółki DRINK ID, zawiera ustalone w firmie zasady dotyczące przestrzegania prawa oraz zasad etyki biznesowej. Przedstawia standardy etyczne i uniwersalne, podstawowe wartości obowiązujące w firmie. Kodeks postępowania etycznego i etyki w biznesie jest standardem postępowania wyznaczonym dla wszystkich bez wyjątku Pracowników spółki DRINK ID. Obowiązkiem kadry zarządzającej na każdym szczeblu działalności organizacji jest zapoznanie Pracowników z jego zapisami oraz sumienne egzekwowanie jego przestrzegania i wdrażania w życie w każdym aspekcie podejmowanych działań.

Zachowanie etyczne to podstawa zaufania w biznesie i w społeczeństwie. Aby zagwarantować zaufanie, pracownicy spółki DRINK ID każdego dnia dokładają wszelkich starań mających zapewnić uczciwe i równe traktowanie naszych własnych zainteresowanych (kierowników, pracowników) i zewnętrzne, zainteresowane strony (klientów, dostawców, wykonawców, agentów, pośredników, konkurentów rynkowych, lokalne społeczności, środowisko naturalne i społeczeństwo) i oczekujemy tego samego od wszystkich zainteresowanych stron w całym naszym łańcuchu wartości i społeczności. Nasze wysiłki mogą̨ być godne zaufania wyłącznie wówczas, gdy będziemy przestrzegać prawa, działać odpowiedzialnie, spójnie, z szacunkiem, uczciwie, traktując wszystkich jednakowo, z zachowaniem troski, niezawodności i odpowiedzialności.

Zobowiązuje się wszystkich do dokładnego zapoznania się z Kodeksem oraz przestrzegania go, aby zawsze postępować w sposób zgodny z wartościami firmy DRINK ID.

Ten Kodeks stanowi nasz kompas etyczny, kierujący wszystkim, co robimy na swoich stanowiskach pracy. Jeśli macie informacje lub podejrzenia, że doszło do naruszenia którejś z zasad zawartych w Kodeksie, powinniście niezwłocznie to zgłosić. Udostępniliśmy szereg kanałów do zgłaszania działań mogących Waszym zdaniem stanowić naruszenie Kodeksu. Informacje na ich temat znajdują się w dalszej części dokumentu.

Zarząd spółki DRINK ID dziękuje wszystkim Pracownikom za pasję i wysiłek wkładany w to, by przestrzegać najwyższych możliwych standardów etycznych praktyk biznesowych. Bądźmy dumni z tego, kim jesteśmy, w co wierzymy oraz w jaki sposób realizujemy naszą misję.

 

 1. DRINK ID dąży do przestrzegania praw, reguł i przepisów dotyczących prowadzenia działalności we wszystkich jej obszarach. Naszym pierwszorzędnym celem jest całkowite ich spełnianie. Pracownicy spółki zobowiązani sią unikać wszystkiego, co grozi uwikłaniem spółki DRINK ID lub jej personelu w działalność sprzeczną z prawem. Wykorzystywanie Pracowników lub składników majątku spółki DRINK ID do jakichkolwiek celów sprzecznych z prawem jest surowo zabronione.

  Poza wymogami ściśle określonymi w prawie, Pracownicy spółki DRINK ID muszą w trakcie wykonywania swoich obowiązków przestrzegać najwyższych standardów etyki biznesowej i osobistej. Oznacza to, że zawsze powinni postępować uczciwie i etycznie – niezależnie od tego, czy mają do czynienia z innymi pracownikami spółki DRINK ID, osobami trzecimi, innymi podmiotami gospodarczymi, klientami, dostawcami czy organami administracji lub nadzoru. Oznacza to także unikanie jakichkolwiek budzących wątpliwości relacji z osobami lub firmami, z którymi DRINK ID zawiera transakcje lub może prowadzić interesy, nieujawnianie informacji poufnych uzyskanych w trakcie pracy w firmie DRINK ID, jak również unikanie wszelkich sytuacji, które mogą spowodować konflikt interesów z możliwą szkodą dla pracownika i/lub firmy.

  Podporządkowanie się „Kodeksowi postępowania etycznego i etyki w biznesie” obowiązującemu w DRINK ID jest warunkiem zatrudnienia. Niepodporządkowanie się mu będzie grozić konsekwencjami dyscyplinarnymi, włącznie z ewentualnym rozwiązaniem stosunku pracy. Podstawą do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika będzie również nieujawnienie przez niego naruszenia tych standardów i zwyczajów przez innych pracowników spółki DRINK ID.

 2. Wykorzystywanie do celów osobistych, bez zgody Zarządu, pozycji firmy lub informacji pozyskanych przez pracowników w miejscu pracy jest wzbronione. Żadnemu pracownikowi nie wolno korzystać z majątku, informacji lub pozycji firmy w celu uzyskania niestosownych korzyści osobistych, ani pośrednio lub bezpośrednio wykonywać działalności konkurencyjnej do działalności spółki DRINK ID. Pracownicy mają wobec firmy obowiązek wspierania jej uzasadnionych interesów, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja.

 3. Pracownicy spółki DRINK ID nie mogą bez specjalnego upoważnienia ujawniać informacji poufnych nikomu spoza firmy. Poufnością mogą być objęte różne rodzaje informacji, w tym wszystkie informacje wewnętrzne, poufne, zastrzeżone lub tajne, związane z działalnością spółki DRINK ID. Większość procedur, wiedzy specjalistycznej i doświadczeń firmy podlega ochronie jako tajemnice handlowe. Stanowią one cenny składnik majątku firmy. Do informacji poufnych należą również m.in. procesy i metody produkcji, receptury i składy wyrobów, oprogramowanie komputerowe i hasła, dane finansowe, prognozy finansowe, plany i strategie, cenniki dla klientów, zyski i koszty produkcji, jak również pozostałe informacje dotyczące działalności, klientów i dostawców. Ponadto w toku prowadzonej działalności spółka DRINK ID otrzymuje informacje poufne od innych firm lub osób prywatnych na potrzeby prowadzonej działalności. Ujawnianie tajemnic handlowych bez upoważnienia może spowodować, że stracą one na wartości,
  i może stanowić przestępstwo lub być równoznaczne z naruszeniem warunków umowy. Zakaz ujawniania tajemnicy handlowej obowiązuje pracowników zarówno w okresie zatrudnienia jak i po jego zakończeniu.

 4. Definicja poczty firmowej jest bardzo szeroka. Może ona obejmować zarówno pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną a nawet pojedyncze notatki, kalendarze i dzienniki. Z poczty elektronicznej powinno się korzystać przede wszystkim do celów służbowych. Wszystkie wiadomości poczty elektronicznej stanowią własność spółki DRINK ID. Korzystanie przez pracowników z systemów komputerowych firmy do wysyłania lub odbierania poczty elektronicznej lub uzyskiwania dostępu do Internetu nie jest objęte zasadą poszanowania prywatności. DRINK ID może monitorować wykorzystanie systemów komputerowych, aby zapobiec ich niestosownemu używaniu, jak również, aby ograniczyć koszty wynikające z przechowywania dużej ilości danych. Pracownicy nie mogą korzystać z poczty elektronicznej w celu uzyskania korzyści osobistej, reklamowania się, ubiegania się o środki, wysyłania listów rozsyłanych systemem łańcuszkowym lub wysyłania dowolnych innych wiadomości, które mogłyby szkodzić reputacji spółki DRINK ID. Z uwagi na to, że poczta elektroniczna nie jest zabezpieczona, a jej wiadomości stanowią w zasadzie elektroniczny odpowiednik kartki papierowej, przy wysyłaniu informacji poufnych lub zastrzeżonych pocztą elektroniczną należy zachować odpowiednią dyskrecję a załączane pliki zabezpieczyć hasłem.

  Pisząc o sprawach służbowych, należy zawsze pamiętać o tym, że dane firmowe podlegają przymusowemu ujawnieniu organom rządowym lub osobom prywatnym w trakcie ewentualnego postępowania sądowego, a co ważniejsze takie materiały mogą posłużyć środkom masowego przekazu do kształtowania opinii publicznej o wizerunku firmy.

  Niezależnie od tego, do kogo się pisze, to co się pisze, może mieć istotne konsekwencje. Każda wysłana wiadomość może z łatwością zostać wydrukowana, zmodyfikowana i rozpowszechniona do celów niezgodnych z jej pierwotnym przeznaczeniem.

 5. W spółce DRINK ID nie toleruje się jakichkolwiek form pracy wymuszonej, pod przymusem lub pracy dzieci oraz wszelkich innych, nieetycznych praktyk pracy, takich jak zatrzymywanie wynagrodzeń, odmawianie urlopu chorobowego czy dziennego odpoczynku, nadużywania alternatywnych form zatrudnienia czy unikania płacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne. Spółka DRINK ID daje gwarancje, że takie formy pracy i niewolnictwo, służebność czy handel ludźmi nie mają miejsca w ramach prowadzonej działalności i łańcuchu dostaw.

 6. Spółka DRINK ID nie dyskryminuje żadnego pracownika ani osoby ubiegającej się o pracę ze względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć, preferencje seksualne, wiek, niepełnosprawność czy przekonania polityczne. Zasada ta obowiązuje przy rekrutacji, w trakcie zatrudnienia, dostępu do szkoleń, awansu i innych warunkach zatrudnienia. Dyskryminowanie pracownika lub osoby ubiegającej się o pracę stanowi poważne naruszenie przepisów prawa pracy, równych szans zatrudnienia oraz polityki spółki DRINK ID. Każdy przełożony ma obowiązek dopilnowania, aby akty dyskryminacji nie miały miejsca.  Wszystkie działania kadrowe i programy pracownicze finansowane przez firmę powinny być prowadzone bez jakichkolwiek aktów dyskryminacji. Zasady równości w zatrudnieniu zawierają się także w Regulaminie Pracy obowiązującym w spółce DRINK ID.

  Pracownicy, którzy mają pytania lub skargi dotyczące przestrzegania tego standardu, mogą zwrócić się z nimi do swoich przełożonych, kierowników, działu kadr lub pracodawcy. Dla pracowników, dla których kłopotliwe jest rozmawianie otwarte z uprawnioną do tego osobą, uruchomiona została skrzynka „Skarg i wniosków” do której można złożyć pisemny wniosek, zachowując jednocześnie prywatność.

 7. Spółka DRINK ID z najwyższą starannością dba o prywatność pracowników, współpracowników, klientów, kontrahentów, kandydatów, partnerów i innych osób. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do danych osobowych, na które mogą składać się imiona i nazwiska, hasła, krajowe numery identyfikacyjne, adresy zamieszkania, numery telefonów, dane rachunków bankowych, informacje na temat stanu zdrowia oraz inne udostępnione w procesie rekrutacji, zatrudnienia, nawiązywania współpracy handlowej etc. dane. Informacja o ochronie danych osobowych (dokument) przez spółkę DRINK ID opisuje, jakie dane osobowe są gromadzone, jak i w jakim celu się ich używa i komu się je udostępnia, a także przedstawia prawa i opcje dostępne dla osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzanych danych.

 8. Przemoc w miejscu pracy obejmuje kradzież i inne przestępstwa handlowe, przemoc fizyczną oraz nękanie (stalking), akty przemocy wymierzone w pracodawcę, byłych lub obecnych pracowników i/lub członków ich rodzin, klientów, dostawców i inne osoby trzecie. Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie RP, zabraniamy posiadania i/lub używania broni palnej, innych rodzajów broni, materiałów/ urządzeń wybuchowych oraz innych niebezpiecznych materiałów podczas przebywania na terenie firmy lub wykonywania obowiązków służbowych. Jakiekolwiek słowne grożenie użyciem przemocy jest niedopuszczalne i powinno być zgłaszane przełożonemu lub pracownikowi działu kadr. Każde zgłoszenie dokonania aktu przemocy lub grożenia nim zostanie wnikliwie zbadane.

  Wszelkie przejawy agresji werbalnej lub fizycznej wymierzone w osoby trzecie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zgłoszeniu przez Pracodawcę odpowiednim organom prawa, jeśli zachodzi obawa popełnienia przestępstwa.

  W spółce DRINK ID nie ma tolerancji dla żadnych werbalnych, niewerbalnych ani fizycznych zachowań stanowiących nękanie bądź tworzenie atmosfery zastraszenia, obrażania, wykorzystywania czy wrogości — dotyczy to między innymi przejawów przemocy czy molestowania seksualnego w miejscu pracy.

  Molestowaniem seksualnym są wszelkie niepożądane zachowania dotyczące płci (w tym orientacji seksualnej i transpłciowości), które wpływają na pracę danej osoby. Należą do nich niechciane zaloty, domaganie się przysług o charakterze seksualnym oraz inne werbalne lub fizyczne zachowania nacechowane seksualnie, przyczyniające się do powstania atmosfery zastraszenia, wrogości lub obrażania w miejscu pracy.

  W spółce DRINK ID nie tolerujemy zachowań polegających na:

  • Zastraszaniu i poniżaniu innych osób słownie lub fizycznie
  • Postępowaniu w sposób poniżający, obraźliwy lub wrogi
  • Opowiadaniu nieprzyzwoitych dowcipów, udzielaniu komentarzy o charakterze rasowym, etnicznym, religijnym, związanym z niepełnosprawnością, wiekiem lub orientacją seksualną
  • Rozprowadzaniu lub publikowaniu obraźliwych, agresywnych lub poniżających materiałów lub obrazów
  • Rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji dotyczących innych osób
  • Wyrażaniu uwag lub wykonywaniu gestów seksualnych czy zachowywaniu się w dowolny, inny sposób, naruszający intymną strefę osobistą drugiej osoby
 9. Spółka DRINK ID zatrudnia wyłącznie osoby pełnoletnie. Nie prowadzi staży uczniowskich, praktyk zawodowych dla osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia.

  Spółka DRINK ID nie współpracuje z podmiotami, których pracownicy nie są osobami pełnoletnimi.

 10. Spółka DRINK ID zatrudnia pracowników wyłącznie w oparciu o przepisy prawa pracy funkcjonujące na ternie RP. Nie dopuszcza się innych form zatrudnienia niż potwierdzone stosowną umową o świadczenie pracy z wyszczególnionymi warunkami pracy i płacy.

 11. Spółka DRINK ID wymaga, aby żadna osoba wykonująca obowiązki służbowe na rzecz firmy oraz przebywająca na jej terenie nie pozostawała pod wpływem alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych. Zasada ta obowiązuje wszystkich pracowników firmy DRINK ID w trakcie przebywania na terenie zakładu pracy, a także w trakcie pracy poza nim. Jeśli pracownik przychodzi do pracy będąc pod wpływem narkotyków lub w jego organizmie zostaje stwierdzony poziom alkoholu lub innych substancji chemicznych, zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie dyscyplinarne włącznie z ewentualnym rozwiązaniem stosunku pracy. Pracownikom, którzy mają istotne problemy z utrzymaniem jakości pracy lub spowodują poważne wypadki lub zniszczenia mienia, zostanie wymierzona kara dyscyplinarna, jeśli badania lekarskie wykażą obecność narkotyków w ich organizmie. Zwolnieni mogą być także pracownicy, którzy w trakcie pracy lub przebywania na terenie firmy rozprowadzają, sprzedają, kupują, wytwarzają, rozdają, posiadają lub zażywają narkotyki.

 12. Spółka DRINK ID stosuje transparentne zasady wynagradzania pracowników za wykonaną pracę. Składniki wynagrodzenia są wyszczególnione w dokumentach wiążących pracownika i pracodawcę stosunkiem pracy (umowa o pracę). Pracownik ma prawo do każdorazowego dokonania wglądu w sposób w jaki obliczone zostało jego wynagrodzenie za pracę, ma prawo do otrzymania potwierdzenia dokonanych potrąceń z wynagrodzenia za pracę i do otrzymania wyciągu wszystkich składników swojego wynagrodzenia. Spółka DRINK ID wypłaca wynagrodzenie wyłącznie na konto bankowe wskazane przez pracownika. W spółce stosuje się zasady minimalnego wynagrodzenia za pracę. Szczegóły i zasady wynagradzania opisane są w Regulaminie wynagradzania, który funkcjonuje w spółce i z którym zapoznawany jest każdy zatrudniony

 13. Wszyscy pracownicy spółki DRINK ID mają obowiązek jak najszybszego zgłaszania wszelkich działań, co do których istnieje podejrzenie, że są niezgodne z prawem, nieuczciwe lub nieetyczne.

  Wszystkie zgłoszenia o naruszeniach traktowane są priorytetowo, są niezwłocznie badane i traktowane jako poufne (w zakresie w jakim jest to możliwe w świetle prawa) jeśli takie jest życzenie pracownika.

  Nie ma tolerancji dla działań odwetowych w stosunku do osób, które dokonają zgłoszenia.

  Pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń w dogodnej dla siebie formie: bezpośrednio do przełożonego, do pracownika działu kadr, pracodawcy, telefonicznie (numer telefonu podany na przepustce elektronicznej, dostępny całodobowo), mailowo lub poprzez skrzynkę „Skarg i wniosków”.

 14. W spółce DRINK ID działa wyspecjalizowana komórka zajmująca się zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w imieniu pracodawcy. Spółka zapewnia wszystkim pracownikom środki ochrony osobistej niezbędne do wykonywania pracy, w tym odzież ochronną i roboczą. Prowadzony jest również stały monitoring czynników potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia lub życia pracowników, szkolenia stanowiskowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz próbne ewakuacje i alarmy.

  Działalność spółki DRINK ID podlega wielu przepisom i ustawom dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również ochrony środowiska, które regulują kwestie emisji do atmosfery i zbiorników wodnych, likwidację odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, transport materiałów niebezpiecznych, gospodarowanie substancjami chemicznymi oraz plany awaryjne.

  Oprócz znajomości procedur operacyjnych i systemowych spółki DRINK ID, pracownik musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz zasady firmy regulujące jej działania. Pracownik musi niezwłocznie zapanować nad każdą emisją i wyciekiem poprzez zgłoszenie jej w trybie przewidzianym przez stosowne przepisy i regulamin zakładu. Środki gwarantujące bezpieczeństwo i środki naprawcze powinny zostać podjęte jak najszybciej w celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu takich wypadków na środowisko.

 15. Zakład produkcyjny spółki DRINK ID oraz produkty przez nią wytwarzane podlegają przepisom dotyczącym bezpieczeństwa produktów spożywczych. Wszyscy pracownicy powinni przestrzegać tych przepisów, a także zgłaszać niezwłocznie swojemu przełożonemu wszystkie przypadki ich naruszenia. Pracownicy powinni także niezwłocznie zgłaszać wszystkie wady lub awarie procesów produkcyjnych spółki DRINK ID, jak również wszystkie inne zdarzenia lub sytuacje, które mogłyby grozić zniszczeniem, pogorszeniem jakości lub zanieczyszczeniem produktów spożywczych produkowanych w spółce. Celem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności w spółce powołany jest Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa żywności oraz wdrożona polityka jakości i bezpieczeństwa żywności. Spółka DRINK ID stale dąży do doskonalenia i rozwoju w obszarze bezpieczeństwa żywności spełniając wymogi standardów żywności oraz przystępując do ich certyfikacji i utrzymania.

 16. Spółka DRINK ID bezwzględnie przestrzega ochrony własności intelektualnej poprzez: ochronę praw własności przemysłowej, czyli patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe własne i klienta, ochronę praw autorskich oraz strategie handlowe poprzez ochronę tajemnicy handlowej, umowy o zachowaniu poufności z pracownikami, klientami i kontrahentami.

  W spółce DRINK ID obowiązek respektowania własności intelektualnej ma również zastosowanie do wszelkich aplikacji komputerowych. Używamy wyłącznie legalnego oprogramowania, zgodnie z postanowieniami wszelkich licencji na jego użytkowanie.

 17. Spółka DRINK ID działa przestrzegając krajowe i międzynarodowe przepisy handlowe, spełnia wszystkie wymagania dotyczące importu i eksportu upewniając się, że zapłacono wymagane cła, podatki i stosowne opłaty. Wszystkie transakcje dokonywane przez spółkę zawierane są przy wsparciu doradców prawnych, aby uniknąć ich potencjalnej nielegalności. Spółka DRINK ID nie prowadzi wymiany handlowej z partnerami z krajów objętych embargiem lub sankcjami. Spółka DRINK ID nie toleruje korupcji w jakiejkolwiek postaci (łącznie z przekupstwem, płatnościami ułatwiającymi działalność, wzajemnymi przysługami, wymuszeniami, nadużywaniem władzy w celu odniesienia korzyści osobistej, wręczaniu nienależnych korzyści w celu wpłynięcia na podejmowane decyzje), niezależnie od tego, czy ma to miejsce w sektorze prywatnym czy publicznym, oraz niezależnie od skali. Spółka DRINK ID zobowiązuje swoich pracowników do upewnienia się, że wszyscy partnerzy biznesowi spółki, łącznie z agentami, konsultantami, wykonawcami, dostawcami, przedstawicielami handlowymi, brokerami, pośrednikami, dystrybutorami, podwykonawcami, innymi partnerami i dostawcami usług w całym łańcuchu wartości rozumieją, że korupcja jest niedopuszczalna i tym samym do wnikliwego sprawdzenia w/w pod tym kątem przed przystąpieniem do współpracy.

 18. Spółka DRINK ID stara się aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym na lokalnym rynku. Spółka jest stałym darczyńcą dla inicjatyw lokalnych, wspiera instytucje niepubliczne, fundacje, stowarzyszenia zarówno materialnie jak i rzeczowo. Angażuje się w akcje sponsorskie.

Czy masz
ukończone 18 lat?

NIE